To już ostatnia szansa na aktualizację Archicada w niższej cenie. Aż do 50% rabatu! ZOBACZ
Do 50% rabatu na aktualizację Archicada! ZOBACZ

Oficjalny dostawca Archicada w Polsce | Członek buildingSMART

Polecaj Multibim – Regulamin promocji

1. ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem Promocji jest BIM POINT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Lipowa 4d 30-702 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000433889, NIP: 6793084910 (zwany dalej „Organizatorem”).

2. DEFINICJE

 1. Promocja opisana w poniższym Regulaminie, uprawnia Użytkownika, do otrzymania rabatu za skuteczne Polecenie Multibim wśród swoich Znajomych. Uczestnik może wykorzystać przyznany rabat na poczet opłaty abonamentowej Karty Multibim. W ramach Promocji Znajomy Użytkownika który otrzyma Kod Polecający i który spełni wymogi Regulaminu równie otrzyma rabat. Znajomy może wykorzystać przyznany rabat na poczet opłaty abonamentowej Karty Multibim
 2. Użytkownik – użytkownik Karty Multibim, posiadający aktywny abonament Karty Multibim, który jest ważny i opłacony w dniu dokonania Polecenia,
 3. Znajomy – osoba, która nie posiada, w chwili dokonywania zakupu u Organizatora, aktywnego abonamentu Karty Multibim, która dokona takiego zakupu w trakcie trwania promocji „Polecaj Multibim”, przy wykorzystaniu Kodu Polecającego Użytkownika,
 4. Polecenie – Przekazanie przez Użytkownika Znajomemu Kodu polecającego który zostanie przez niego użyty podczas dokonywania Zakupu Produktu z oferty Organizatora,
 5. Kod Polecający – unikatowy kod Promocji, generowany i przypisany do Użytkownika, który jest wykorzystywany przez Znajomego podczas Zakupu Produktu z oferty Organizatora. Skorzystanie z Kodu Polecającego jest warunkiem koniecznym dla przyznania rabatu zarówno dla Użytkownika, jak i Znajomego,
 6. Zakup Produktu – dokonanie przez Znajomego płatności na podstawie złożonego zamówienia i wystawionej przez Organizatora faktury proforma.,
 7. Karta Multibim – program abonamentowy prowadzony przez Organizatora dotyczący świadczenia usług związanych z korzystaniem z Karty Multibim,
 8. Regulamin Karty Multibim – regulamin określający warunki korzystania z Karty Multibim.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w Promocji „Polecaj Multibim”.
 2. Promocja jest realizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ma charakter jawny i otwarty dla wszystkich Użytkowników i Znajomych, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie.
 3. Warunki uczestnictwa w Promocji są określone wyłącznie przez niniejszy Regulamin. W trakcie trwania Promocji treść Regulaminu dostępna jest u Organizatora., jak również pod adresem https://multibim.pl/regulamin-polecaj-multibim

4. UDZIAŁ W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna i prawna, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.
 2. Promocja „Polecaj Multibim” jest dostępna dla obecnych Użytkowników Karty Multibim, których abonament jest ważny i w pełni opłacony w momencie Polecenia.
 3. Promocja „Polecaj Multibim” jest dostępna również dla Znajomych Użytkowników Karty Multibim, którzy otrzymają Kod Polecający i wykorzystają go do zakupu produktu znajdującego się w ofercie Organizatora wraz z przypisanym do niego abonamentem Karta Multibim.
 4. Zapoznanie się z Regulaminem Promocji i jego akceptacja są warunkami koniecznymi i niezbędnymi do wzięcia udziału w Promocji.
 5. Uczestnictwo w Promocji jest bezpłatne i dobrowolne.

5. CZAS I MIEJSCE PROMOCJI

 1. Promocja trwa od dnia 01.01.2023 roku do odwołania.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną opublikowane przez Organizatora na stronie internetowej pod adresem www.multibim.pl oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora.

6. ZASADY REALIZACJI PROMOCJI

 1. W ramach Promocji Użytkownik uprawniony będzie do skorzystania z rabatu w wysokości 690,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) netto do wykorzystania na opłatę abonamentową Karty Multibim, jeśli Znajomy wykorzystując przekazany mu Kod Rabatowy Zakupi Produkt dostępny w ofercie Organizatora, do którego został przypisany abonament Karta Multibim i zawrze skutecznie umowę abonamentową na okres co najmniej jednego roku .
 2. W ramach Promocji, Znajomy który dokona Zakupu Produktu z oferty Organizatora do którego został przypisany abonament Karta Multibim z wykorzystaniem Kodu Polecającego Użytkownika otrzyma rabat w wysokości 690,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) netto do wykorzystania na opłatę abonamentową Karty Multibim.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej z jakiejkolwiek przyczyny ze Znajomym, Użytkownikowi i Znajomemu nie jest należny rabat w ramach Programu.
 4. Uzyskane przez Uczestnika rabaty w ramach Programu łączą się z innymi rabatami.
 5. Uzyskany w ramach Promocji rabat nie może zostać wymieniony na równowartość pieniężną.

7. REKLAMACJE I ADRESY

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać na adres e-mail Organizatora: administracja@multibim.pl lub adres korespondencyjny : BIM POINT sp. z o.o. ul. Lipowa 4d, 30-702 Kraków
 2. Reklamacja powinna zawierać: a. imię i nazwisko reklamującego, b. adres do korespondencji, c. opis sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji; d. oraz żądanie osoby składającej reklamację.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. O sposobie załatwienia reklamacji Uczestnik Promocji składający reklamację zostanie powiadomiony – w zależności od sposobu złożenia reklamacji – wiadomością e-mail lub pocztą tradycyjną.
 5. Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej pod adresem https://multibim.pl/regulamin-polecaj-multibim/ oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

8. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest BIM POINT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zwanym na potrzeby Regulaminu – Organizatorem.
 2. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane w zakresie wymaganym dla skutecznej realizacji Promocji oraz realizacji ewentualnego postępowania reklamacyjnego oraz w celu realizacji obowiązków prawnych Organizatora (np. w zakresie prowadzenia rachunkowości, rozpatrywania reklamacji) oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników Promocji przez Organizatora, Uczestnikom Promocji przysługują m.in. następujące prawa: a. prawo dostępu do swoich danych, b. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, c. prawo żądania usunięcia danych, d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na warunkach e. opisanych w ust. 4 poniżej, f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. Więcej informacji o realizacji praw Uczestników Promocji w zakresie ochrony danych osobowych oraz o tym, jak Organizator korzysta z danych osobowych Uczestników Promocji, można uzyskać na stronie internetowej Organizatora w zakładce „Polityka prywatności”- bezpośredni link: https://multibim.pl/polityka-prywatnosci/. Wszelkie wnioski oraz pytania, dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: administracja@multibim.pl
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych Uczestnika Promocji na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Organizatora i nie dotyczy ono w szczególności przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji w celu realizacji Promocji.
 6. W razie wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu względem: a. przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – Organizator nie będzie mógł -przetwarzać danych osobowych Uczestnika w tym celu i natychmiast tego zaprzestanie; przetwarzania danych osobowych do innych celów – Organizator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Uczestnika Promocji, chyba że będą istniały uzasadnione prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów i praw Uczestnika Promocji lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Organizatora.
 7. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach, dotyczących działalności Organizatora oraz organizacji Promocji, odbiorcą danych osobowych Uczestnika Promocji mogą być: a. spółki powiązane kapitałowo z Organizatorem; b. podmioty, przetwarzające Państwa dane osobowe na zlecenie Organizatora; c. dostawcy usług prawnych i doradczych, wspierający Organizatora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne); d. dostawcy usług, zaopatrujący Organizatora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, e. wspierające procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych).
 8. Dane osobowe Uczestników Promocji nie będą przekazywane przez Organizatora poza obszar Unii Europejskiej.
 9. Dane osobowe Uczestnika Promocji będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania, przy czym nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń Uczestnika Promocji wobec Organizatora, związanych z realizacją Promocji, wynikających z Kodeksu cywilnego lub przepisów podatkowych. Po upływie tych terminów dane Uczestnika Promocji są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 10. Dane Osobowe Uczestników Promocji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji „Polecaj Multibim”.
 2. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw, nabytych przez Uczestników na podstawie dotychczasowych postanowień
 3. Regulamin obowiązuje od odwołania.
 4. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

Partnerzy