To już ostatnia szansa na aktualizację Archicada w niższej cenie. Aż do 50% rabatu! ZOBACZ
Do 50% rabatu na aktualizację Archicada! ZOBACZ

Oficjalny dostawca Archicada w Polsce | Członek buildingSMART

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin serwisu internetowego działającego pod domeną multibim.pl z dnia 29.04.2024 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem multibim.pl.
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest BIM POINT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Lipowa 4D, 30-702, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000433889, NIP 6793084910, REGON 122658854 (dalej też jako: BIM POINT).
 3. Z właścicielem sklepu internetowego BIM POINT możesz skontaktować się mailowo, pod adresem: kontakt@multibim.pl lub telefoniczne, pod nr telefonu: +48 666 056 101.
 4. Właściciel sklepu internetowego jest jednocześnie administratorem danych osobowych, przetwarzanych w sklepie internetowym BIM POINT. Szczegółowe zasady dotyczącego przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane
  w części X niniejszego Regulaminu oraz w https://multibim.pl/polityka-prywatnosci/.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – „Ty” osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z usług dostępnych za pośrednictwem Sklepu lub zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, w tym Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta;
 2. Konsument – osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej
  (np. kupująca Produkt cyfrowy w Sklepie lub korzystająca z usług oferowanych przez Sklep), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (np. kupująca Produkt cyfrowy w Sklepie lub korzystająca z usług oferowanych przez Sklep), bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. Produkty cyfrowe – treści cyfrowe wytwarzane, prezentowane i dostarczane Klientom przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu;
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
  w ramach sklepu internetowego sklepu multibim.pl;
 6. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.multibim.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 7. Sprzedawca lub Usługodawca – „my”, czyli BIM POINT – przedsiębiorca, którego dane określone zostały w postanowieniu I.2. niniejszego Regulaminu
 8. Usługi cyfrowe – usługi, które mogą być przedmiotem Zamówienia, prezentowane Klientom przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu
  (tj. konsultacja indywidualna) dostarczana zdalnie lub stacjonarnie po opłaceniu Usługi cyfrowej;
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę i cenę Produktów lub Usług cyfrowych.

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu skorzystania ze Sklepu, potrzebujesz mieć:
  1. urządzenie końcowe umożliwiające korzystanie ze Sklepu (np. komputer, tablet, smartphone), z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową w aktualnej wersji;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. włączoną możliwość zapisu plików Cookies w przeglądarce internetowej (wyłączenie obsługi plików Cookies zazwyczaj nie blokuje możliwości korzystania z usług, może jednak powodować utrudnienia w działaniu Sklepu);
  4. aktywny numer telefonu komórkowego – w przypadku chęci skorzystania
   z kontaktu telefonicznego;
 2. Dodatkowo, Usługodawca zaleca stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych oraz przeprowadzanie ich okresowych aktualizacji.
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet i obarczone jest ryzykami charakterystycznymi dla sieci Internet, w szczególności:
  1. atakami hackerskimi;
  2. zainfekowaniem systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie
 4. Usługodawca zaleca, w celu uniknięcia wyżej wskazanych zagrożeń, oprócz uruchomienia zapory systemowej, zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, laptopie lub urządzeniu multimedialnym, z którego korzysta Usługobiorca. Program antywirusowy powinien być aktualizowany na bieżąco – niezwłocznie po ukazaniu się kolejnej aktualizacji.
 5. Obowiązuje Ciebie, jako Klienta zakaz dostarczania za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na możliwości przeglądania treści i możliwości składania Zamówień za pośrednictwem strony internetowej BIM POINT jest zawierana na czas nieokreślony i może być w każdym czasie rozwiązana, bez konieczności zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, poprzez zaprzestanie przeglądania przez Klienta treści zamieszczanych na stronie internetowej BIM POINT lub zaprzestanie składania Zamówień na Produkty cyfrowe lub Usługi cyfrowe.
 7. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, korzystania ze Sklepu z naruszeniem przepisów prawa, dobrych obyczajów lub postanowień Regulaminu, kopiowania Produktów cyfrowych lub Usług cyfrowych Sprzedawcy, bądź udostępnienia ich osobom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podania Sprzedawcy danych nieprawdziwych, niezgodnych z rzeczywistym stanem prawnym lub naruszających prawa osób trzecich, bądź też podejmowania prób naruszenia lub naruszania zabezpieczeń technicznych Sklepu.
 8. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wcześniej zrealizowane lub złożone Zamówienia.

IV. Składanie zamówienia

 1. Jeśli jesteś Klientem i chcesz złożyć Zamówienie w Sklepie, wykonaj następujące kroki:
  1. wybierz interesujący Ciebie Produkt cyfrowy lub Usługę cyfrową;
  2. kliknij przycisk „Kup teraz” i postępuj zgodnie z instrukcją;
  3. podaj dane niezbędne do wysyłki Produktu cyfrowego lub zamówienia Usługi cyfrowej (imię i nazwisko, adres e-mail, a także numer telefonu, jeżeli zamierzasz skorzystać z konsultacji telefonicznej);
  4. jeżeli chcesz otrzymać fakturę podaj dane do faktury;
  5. zapoznaj się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptuj jego treść;
  6. wyraź zgodę na spełnianie świadczenia, tj. uzyskanie dostępu do Produktu cyfrowego lub wykonanie usługi, zamówionej w ramach Usługi cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w postanowieniu VII ust.1 Regulaminu, skutkujące utratą prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży;
  7. wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  8. kliknij przycisk „Przejdź do płatności”, wybierz formę płatności;
  9. kliknij przycisk „Kupuję i płacę” i opłać Zamówienie.
 2. Jeżeli wykonasz wszystkie powyższe kroki, otrzymasz na podany przez Ciebie adres e-mail potwierdzenie Zamówienia – z chwilą otrzymania przez Ciebie wiadomości mailowej umowa uważana jest za zawartą. Potwierdzenie Zamówienia obejmuje informację o udzielonej przez Ciebie zgodzie na spełnienie świadczenia w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 3. Podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zrealizowania Zamówienia.
 4. Produkt cyfrowy zostanie wysłany do Ciebie niezwłocznie po zaksięgowaniu się płatności, najpóźniej na następny dzień roboczy.
 5. W przypadku, gdy zamawiasz Usługę cyfrową, niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów dotyczących wykonania usługi najpóźniej na następny dzień roboczy od dnia zaksięgowania się płatności albo otrzymania potwierdzenia Zamówienia. W trakcie tego kontaktu wspólnie ustalimy termin wykonania usługi, a taki sposób, aby odpowiadał Twoim potrzebom.

V. Dostawa

 1. Zamówiony przez Ciebie Produkt cyfrowy wyślemy na wskazany przez Ciebie w formularzu Zamówienia adres e-mail, niezwłocznie po zaksięgowaniu się płatności, najpóźniej na następny dzień roboczy.
 2. Jeżeli zamówisz Usługę cyfrową skontaktujemy się z Tobą pod wskazanym przez Ciebie w formularzu Zamówienia adresem e-mail lub podanym przez Ciebie numerem telefonu najpóźniej w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu się płatności lub otrzymaniu Twojej wiadomości mailowej.
 3. Realizacja usługi, zamówionej w ramach Usługi cyfrowej nastąpi w terminie wskazanym w opisie Usługi cyfrowej lub indywidualnie z Tobą ustalonym,
  w trakcie kontaktu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Jeżeli nie wpłacisz ceny za Zamówienie na rachunek bankowy Sprzedawcy
  w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie, Twoje Zamówienie zostanie anulowane.

VI. Płatności

 1. Jako Klient możesz w Sklepie dokonać płatności za Produkt cyfrowy lub Usługę cyfrową w następujących formach:
  1. tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek bankowy BIM POINT, prowadzony w banku ALIOR BANK SA o numerze: PL 85 2490 0005 0000 4500 4755 5329;
  2. za pośrednictwem serwisu szybkich płatności: Przelewy24.pl, dostarczanym przez: PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014;
  3. kartą płatniczą w systemie Przelewy24.pl, który dokonuje autoryzacji
   w systemach kart płatniczych; karta kredytowa zostanie obciążona po złożeniu zamówienia, w momencie zakończenia płatności.
 2. Terminem zapłaty jest dzień zaksięgowania się płatności na rachunku bankowym BIM POINT.
 3. Wszystkie prezentowane na stronach Sklepu ceny Produktów cyfrowych i Usług cyfrowych, jeżeli nie wskazano inaczej, są cenami brutto i zawierają wszystkie niezbędne podatki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Sprzedawca może zmienić ceny Produktów cyfrowych lub Usług cyfrowych, oferować je nieodpłatnie lub przeprowadzać czasowe promocje lub udzielać rabatów, co nie ma wpływy na Zamówienia wcześniej przez Ciebie złożone. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony lub ilość promocyjnych Produktów cyfrowych lub Usług cyfrowych może być określona, a rabaty i promocje nie sumują się.
 5. Do każdego Zamówienia wystawiamy fakturę (imienną lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej. Faktura zostanie przesłana do Ciebie automatycznie, na co niniejszym wyrażasz zgodę.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismo wysłane pocztą na adres Bim Point Sp. z o.o., ul. Lipowa 4D, 30-702 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@multibim.pl.
 3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną na kontakt@multibim.pl. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku umowy o dostarczanie Produktów lub Usług cyfrowych, jeżeli spełnianie świadczenia, tj. uzyskanie dostępu do Produktu cyfrowego lub wykonanie usługi, zamówionej w ramach Usługi cyfrowej, nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a składając Zamówienie wyraziłeś zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej przed terminem, o którym mowa w ust. 1 powyżej i oświadczyłaś/eś, że jesteś świadoma/y utraty prawa do odstąpienia od umowy, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2759 z późn. zm.).

VIII. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta za niezgodność z umową Produktów cyfrowych lub Usług cyfrowych, kupionych w Sklepie.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczane przez nas Produkty cyfrowe
  i Usługi cyfrowe posiadały najwyższą jakość. Produkty cyfrowe i Usługi cyfrowe prezentowane w Sklepie są zgodne z umową.
 3. Niezgodność z umową Produktów cyfrowych lub Usług cyfrowych powstaje w szczególności w przypadkach opisanych w art. 43b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2759), w tym m. in. w przypadku niezgodności z umową opisu, rodzaju, jakości, kompletności, funkcjonalności, kompatybilności, interoperacyjności oraz dostępności wsparcia technicznego i aktualizacji.
 4. Produkt cyfrowy lub Usługa cyfrowa jest ponadto niezgodna z umową, gdy:
  1. nie nadaje się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. nie występuje w takiej ilości i nie ma takich cech, w tym funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, ciągłości i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla Produktu cyfrowego lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
  3. został dostarczony bez akcesoriów i instrukcji, których dostarczenia Konsument mógł rozsądnie oczekiwać;
  4. jest niezgodny z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy
 5. Reklamacja odnoszące się zarówno do Produktów cyfrowych, Usług cyfrowych, jak i funkcjonowania Sklepu, powinna zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Ciebie jako naszego Klienta (imię i nazwisko, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia niezgodności z umową) oraz żądanie związane z reklamacją, co ułatwi i przyspieszy proces rozpatrzenia reklamacji.
 6. Reklamację w formie mailowej możesz wysłać na adres e-mail BIM POINT: kontakt@multibim.pl, a w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: BIM POINT sp. z o.o. ul. ul. Lipowa 4D, 30-702 Kraków.
 7. Reklamację możesz ponadto złożyć korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej w zakładce „Kontakt”, dostępnej pod adresem: https://multibim.pl/kontakt/.
 8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 9. Informujemy, że odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy jest wyłączona względem Klientów, niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

IX. Dane osobowe

 1. Podanie przez Ciebie jakichkolwiek danych osobowych jest zawsze dobrowolne, lecz w wielu przypadkach konieczne – np. w celu złożenia Zamówienia, umożliwienia Sprzedawcy dostarczenia Tobie Produktu cyfrowego lub skontaktowania się z Tobą np. w celu ustalenia terminu konsultacji prawnej, zamówionej w ramach Usług cyfrowych.
 2. Administratorem podawanych przez Ciebie danych osobowych BIM POINT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Lipowa 4D, 30-702, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000433889, NIP 6793084910, REGON 122658854.
 3. Z administratorem danych osobowych może skontaktować się listownie, pod adresem wskazanym w ust. 2 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@multibim.pl.
 4. Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie:
  1. udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgody (np. poprzez skierowanie do nas wiadomości mailowej, złożenie Zamówienia w Sklepie czy kontakt za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, Instagram, LinkedIn czy komunikatora Messenger),
  2. wykonania zawartej umowy sprzedaży, a także rozpoczęcia współpracy lub podpisania umowy,
  3. prawnie usprawiedliwionego interesu Usługodawcy, jako Administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z usług, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń),
  4. obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).
 5. Przetwarzamy Twoje dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez nas usług i realizacji zamówionej przez Ciebie usługi lub umowy, przez okres niezbędny do jej realizacji, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Następnie Twoje dane osobowe zostaną usunięte.
 6. Twoje dane mogą być przekazane naszym podwykonawcom, współpracownikom lub usługodawcom, którzy pomogą nam w realizacji wykonywanej usługi (np. podmioty świadczące usługi księgowe, hostingowe, mailingu (Newsletter), związane z realizacją Zamówień, systemu płatności). Przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, nie uprawnia go do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do przetwarzania w celach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania i w zakresie niezbędnym dla należytego świadczenia usług oraz realizacji wiążących nas umów.
 7. W ramach przekazywania danych osobowych możliwe jest ich przekazywanie i następnie przechowywanie danych osobowych do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takich przypadkach, dane przekazywane do podmiotów działających poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie będzie wpływać negatywnie na zakres ochrony danych i Twoje prawo do prywatności będzie respektowane z zachowaniem należytych standardów.
 8. W przypadku przekazywania danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego do przekazywania dochodzi zazwyczaj w oparciu o poniższe podstawy:
  1. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tj. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., dostępnej tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN
  2. w sytuacjach zaś, jeśli w tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, dane osobowe zostaną odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul ochrony wskazanych w Decyzji Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dostępnej tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN
 9. W odniesieniu do przekazanych nam przez Ciebie danych osobowych, przysługują Tobie następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  3. prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  4. w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo jej wycofania,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 10. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, a także polityka plików Cookies zostały opisane w https://multibim.pl/polityka-prywatnosci/.

X. Prawa autorskie

 1. Prezentowane w Sklepie Produkty cyfrowe wraz z ich omówieniem w formie nagrań stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego.
 2. Produkty cyfrowe są udostępniane Klientom na zasadzie licencji niewyłącznej, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
 3. Z chwilą pobrania Produktu Cyfrowego projektu Sprzedawca udzielana Klientowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Produktu cyfrowego bez ograniczeń terytorialnych, na czas określony dwóch lat licząc od dnia pobrania Produktu Cyfrowego, w zakresie użytku osobistego jak i komercyjnego, na następujących polach eksploatacji w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Produktu Cyfrowego – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Produktu Cyfrowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 4. Licencja nie umożliwia wprowadzania zmian w Produkcie Cyfrowym ani nie obejmuje możliwości odsprzedaży lub jakiegokolwiek rozpowszechniania Produktu Cyfrowego za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie, zarówno w identycznej jak i zmienionej formie lub treści.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca niniejszym wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawarciem umowy za pośrednictwem Sklepu na drodze postępowania mediacyjnego, którego szczegóły określą strony sporu.
 2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, poprzez:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, a Sprzedawcą,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące polubownego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są za pośrednictwem strony internetowej uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Ponadto, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, zawartych przez Internet.
 5. Przed skierowaniem sprawy do sądu polubownego należy przeprowadzić i zakończyć postępowanie reklamacyjnego, a ponadto, obydwie strony sporu muszą wyrazić zgodę na wszczęcie postępowania przed sądem polubownym. W pozostałych wypadkach sprawy sporne powinny zostać poddane właściwym sądom powszechnym.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Jakakolwiek zmiana niniejszego Regulaminu nie będzie miała wpływu na dotychczas świadczone usługi, złożone Zamówienia czy zawarte Umowy. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania nowego brzmienia Regulaminu na stronie internetowej Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. W sprawach spornych, Sprzedawca będzie dążył do polubownego ich rozwiązania, a dopiero w braku możliwości dojścia do porozumienia, sprawa będzie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Partnerzy